I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

O projekcie

Projekt „Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - edycja II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Celem projektu jest zwiększenie szans 60 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego ziemskiego na regionalnym rynku pracy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w postaci:

  • wsparcia psychologicznego (warsztaty psychologiczno-motywacyjne, doradztwo zawodowe, którego wynikiem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania i identyfikacja potrzeb szkoleniowych),
  • szkoleń zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • 6-miesięcznych staży zawodowych, których wynikiem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie kwalifikacji nabytych podczas szkoleń zawodowych.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy m.in. zwrot kosztów dojazdu, stypendia: szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW na cały okres trwania wsparcia. Zakładamy również, że minimum 40% jego uczestników zdobędzie po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Projekt realizowany jest przez firmę Europerspektywa, Beata Romejko (Lider projektu) w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie.

Europerspektywa - prowadzi profesjonalną działalność badawczą, ewaluatorską, doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, ekspercką. Specjalizuje się w realizacji badań, analiz oraz prognoz o szerokim zakresie tematycznym. Posiada zespół kompetentnych badaczy, współpracuje z najlepszymi ekspertami, także z zagranicy, w dziedzinie badań społecznych oraz ekonomicznych. W ciągu 6 lat swojej działalności realizowała wiele projektów unijnych, w tym innowacyjne. Europerspektywa w swojej działalności kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalizm w działaniu. Współpracuje z wieloma instytucjami: organizacjami pozarządowymi, uczelniami, szkołami, jednostkami badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Jest współzałożycielem Wschodniego Klastra Doradczo-Usługowego, członkiem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. www.europerspektywa.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie - działa od 2000 r. jako instytucja rynku pracy. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego, realizującą zadania z zakresu polityki rynku pracy na obszarze Powiatu Lubelskiego. Na strukturę jednostki składają się: PUP w Lublinie oraz Filie w Bychawie i Bełżycach. PUP w Lublinie kładzie szczególny nacisk na wdrażanie innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych. W tym celu od 2005 r. pozyskuje środki z Unii Europejskiej na realizację projektów. W swojej dotychczasowej działalności zrealizował m.in. projekt w ramach Inicjatyw Equal, projekt partnerski z innymi urzędami województwa lubelskiego „Outplacement - naszą szansą” czy też projekty: „Startuj z nami” (Działanie 1.2), „IMPULS” (Działanie 1.2), „Moje perspektywy” (Poddziałanie 6.1.3), „Własny biznes to możliwe” (Działanie 6.2). www.puplublin.pl

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

europerspektywa (C) 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
polityka plików cookies